การปฏิวัติฝรั่งเศส: ประวัติโดยย่อของการเริ่มต้นยุคใหม่ในยุโรป

บทนำ

การปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสและยุโรป เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2332 และดำเนินไปจนถึง พ.ศ. 2342 การปฏิวัติเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองและสังคมที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อวัฒนธรรม ศิลปะ เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ

การปฏิวัติเริ่มต้นด้วยการบุกโจมตี Bastille เหตุการณ์นี้มักถูกมองว่าเป็นการเปิดฉากการปฏิวัติ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในฝรั่งเศส ได้แก่ :

– การล้มล้างระบอบศักดินา

– รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

– ระบบใหม่ในการจัดระเบียบสังคมออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ

-จุดจบของสมบูรณาญาสิทธิราชย์

 บทนำ

การปฏิวัติเริ่มต้นอย่างไร

การปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 ถึง พ.ศ. 2342 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการล้มล้างระบอบราชาธิปไตย ขุนนางและคณะสงฆ์ และการก่อตั้งสาธารณรัฐ การปฏิวัติยังเห็นเหตุการณ์รุนแรงมากมาย รวมถึงการทำสงครามกับประเทศอื่น การประหารชีวิต และการสังหารหมู่

การปฏิวัติเกิดจากหลายปัจจัย เป็นที่เชื่อกันว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาอาหารสูง การเก็บเกี่ยวที่ไม่ดี และการว่างงานทำให้เกิดความไม่สงบในหมู่ประชากรซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติในที่สุด สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ แนวคิดการตรัสรู้ที่มีอิทธิพลต่อนักคิดชาวฝรั่งเศส เช่น รุสโซและวอลแตร์ที่วิพากษ์วิจารณ์ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสนับสนุนประชาธิปไตย ภาษีที่กำหนดโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16; สภาพอากาศหนาวจัดในปี พ.ศ. 2331-32 ส่งผลให้เกิดการกันดารอาหาร ความขุ่นเคืองต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในการยับยั้งการปฏิรูปเช่นการจัดตั้งการชุมนุมระดับจังหวัด และในที่สุดก็

ผลกระทบของการปฏิวัติต่อฝรั่งเศสและยุโรป

การปฏิวัติฝรั่งเศสมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกสมัยใหม่ ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นเหตุการณ์ที่หล่อหลอมสังคมและการเมืองตะวันตกในอีกร้อยปีข้างหน้า

ส่วนนี้จะมุ่งเน้นไปที่สองด้านของการปฏิวัติ: ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคมของการปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในมุมมองของผู้คนในสังคม ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกใหม่เกี่ยวกับปัจเจกนิยม ความรับผิดชอบส่วนบุคคล และประชาธิปไตย ผลกระทบทางเศรษฐกิจคือการที่ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นเศรษฐกิจแบบอิงอุตสาหกรรม

บทสรุป

การปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฝรั่งเศส ประชาชนต้องการสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น แต่พวกเขาต้องการล้มล้างระบอบกษัตริย์ด้วย

การปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1789 ด้วยการบุกโจมตีเรือนจำบาสตีย์ สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2342 โดยนโปเลียนโบนาปาร์ตขึ้นครองอำนาจในฐานะผู้ปกครองของฝรั่งเศส การปฏิวัติไม่ได้เป็นเพียงการจลาจล แต่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *