คู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อความยินยอมในการฉีดวัคซีนและการเปลี่ยนแปลงอนาคตของการดูแลสุขภาพ

บทนำ: ความยินยอมในการฉีดวัคซีนคืออะไรและส่งผลต่อวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับวัคซีนอย่างไร

การดูแลสุขภาพมีการพัฒนาในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ก่อนปี 1970 คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนใดๆ และโรคติดเชื้อก็แพร่ระบาด นี่เป็นเพราะพวกเขายังไม่ได้ค้นพบวิธีการทำงานของวัคซีน วัคซีนตัวแรกถูกคิดค้นโดยเอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์ในปี พ.ศ. 2339 และต่อต้านไข้ทรพิษ (เจนเนอร์) ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันผู้คนจากโรคภัยไข้เจ็บอีกมากมาย การฉีดวัคซีนเป็นส่วนสำคัญของระบบการรักษาพยาบาลของเรา เนื่องจากเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยที่รุนแรง (CDC)

การปฏิเสธหรือยกเว้นการฉีดวัคซีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา แนวโน้มนี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เมื่อการยกเว้นวัคซีนกลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายใน 50 รัฐ (CDC) จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นเกือบ

 บทนำ: ความยินยอมในการฉีดวัคซีนคืออะไรและส่งผลต่อวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับวัคซีนอย่างไร

ผู้ปกครองจะได้รับความยินยอมในการฉีดวัคซีนสำหรับบุตรหลานของตนได้อย่างไร?

แบบฟอร์มยินยอมให้ฉีดวัคซีนเป็นเอกสารที่ผู้ปกครองของเด็กต้องลงนามเพื่อยินยอมให้บุตรได้รับการฉีดวัคซีน โดยปกติแล้ว แบบฟอร์มนี้จะมอบให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กโดยแพทย์หรือพยาบาลก่อนที่จะให้วัคซีน

แบบฟอร์มควรมีข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่กำลังฉีด ตลอดจนผลข้างเคียง ความเสี่ยง และประโยชน์ของการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ยังควรรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ปกครองสามารถถอนหรือปฏิเสธความยินยอมได้ตลอดเวลาในอนาคต

ในบางกรณี กฎหมายอาจกำหนดให้ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่บุตรจะได้รับการฉีดวัคซีนบางอย่าง

แบบฟอร์มยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการดูแลทางการแพทย์ของเด็กมีประโยชน์อย่างไร?

ความยินยอมในการฉีดวัคซีนเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างผู้รับวัคซีนและผู้ให้บริการวัคซีน

ความยินยอมในการฉีดวัคซีนเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างผู้รับวัคซีนและผู้ให้บริการวัคซีน เป็นเอกสารขอความยินยอมที่สรุปความเสี่ยงและผลประโยชน์ทั้งหมดของการฉีดวัคซีน รวมถึงผลข้างเคียงที่ทราบหรืออาการไม่พึงประสงค์

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) แนะนำให้ทุกรัฐมีกฎหมายกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาล วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

อะไรคือข้อเสียของการมีแบบฟอร์มความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับการดูแลทางการแพทย์ของเด็ก?

จดหมายยินยอมของผู้ปกครองคือจดหมายที่เขียนโดยผู้ปกครองและส่งไปยังโรงเรียนหรือสถาบันอื่นที่บุตรหลานจะเข้าเรียน จดหมายนี้มักจะอนุญาตให้โรงเรียนหรือสถาบันให้การดูแล การรักษา และการศึกษาสำหรับบุตรหลานของตน

จดหมายนี้อาจรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับประเภทของการดูแลที่ควรจัดให้สำหรับเด็ก ตัวอย่างเช่น หากมีความต้องการพิเศษด้านอาหารที่ต้องนำมาพิจารณาเมื่อจัดหาอาหารให้กับเด็ก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *